பல்சுவை செய்திகள்

1915ம் ஆண்டு யாழில் மாட்டை கருத்தரிக்கவும் விளம்பரம்!!

1915ம் ஆண்டு யாழில் மாட்டை கருத்தரிக்கவும் விளம்பரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்தக் காலத்தில் வெளியாகிய பத்திரிகையின் ஒரு பகுதி இங்கு தரப்பட்டுள்ளது.