புதினங்களின் சங்கமம்

செம்மணிச் சந்தியில் அமைக்கப்பட்ட கிறீஸ்தவ பதாதை கிழிக்கப்பட்டது (Photos)

யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் – செம்மணிச்சந்தியில் நேற்றிரவு கிறிஸ்தவ மதத்தினரால் அமைக்கப்பட்ட
பதாகை கிழித்தெறியப்பட்டுள்ளது.