புதினங்களின் சங்கமம்

இலங்கையர் அனைவரும் முஸ்லீம்களாக மாற வேண்டும்!! அல்லது கொல்லப்படுவீர்கள்!!முஸ்லீம் தீவிரவாதி!! (Video)

இலங்கையிலுள்ள அனைவரும் முஸ்லீம்களாக மதம் மாற வேண்டும் அல்லது கொல்லப்படுவீர்கள் என முஸ்லீம் மதகுரு ஒருவன் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் இதோ