புலம்பெயர் தமிழர்

ஒருத்தரும் மயிர் பிடுங்கேலாது!! இங்கிலீசு படத்தை நாசமாக்கிய யாழ்ப்பாணத்தான் (video)

பார்த்து சிரித்துவிட்டு மற்றவர்களுடனும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்…